Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Thực trạng tranh chấp, khiếu nại đất rừng, đất nông, lâm trường ở khu vực Tây nguyên và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
2 Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
3 Tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp - Thực trạng và giải pháp Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
4 Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
5 Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
6 Vai trò của các cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
7 Khiếu nại, tố cáo đông người liên quan tới việc chuyển đổi mô hình chợ - Thực trạng và giải pháp Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
8 Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
9 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 Cấp Bộ 2019 Thư viện Thanh tra
10 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 Cấp Cơ sở 2018 Xuất sắc Thư viện Thanh tra