Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
2 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
3 Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - thực trạng và giải pháp Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
4 Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
5 Xử lý người có hành vi tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
6 Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
7 Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
8 Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam – lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
9 Thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - Quy định pháp luật và thực tiễn thi hành Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
10 Cơ sở khoa học xây dựng chuẩn mực tiếp công dân Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân