NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG TRONG TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A02-2020
Tên đề tài Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Tiếp công dân
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nội dung tóm tắt