KẾT LUẬN THANH TRA - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A01-2020
Tên đề tài Kết luận thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT

Nội dung tóm tắt