ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS08 - 2020
Tên đề tài Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Nghiên cứu viên, Viện CL&KHTT

Nội dung tóm tắt