CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS07 - 2020
Tên đề tài Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng, Viện CH&KHTT

Nội dung tóm tắt