ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TIẾP CẬN, KHAI THÁC, PHỔ BIẾN, ỨNG DỤNG THÔNG TIN, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS06 - 2020
Tên đề tài Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Lưu Thị Ngọc Vân, Thanh tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế

Nội dung tóm tắt