PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC THEO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS05 - 2020
Tên đề tài Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

Nội dung tóm tắt