KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS04 - 2020
Tên đề tài Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Vũ Đức Hoan, Chuyên viên, Viện CL&KHTT

Nội dung tóm tắt