THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS03 - 2020
Tên đề tài Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng khoa, Trường Cán bộ thanh tra

Nội dung tóm tắt