THANH TRA LẠI – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A02-2012
Tên đề tài Thanh tra lại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2012
Chủ nhiệm đề tài

TS. Đỗ Gia Thư - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

Nội dung tóm tắt