HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TRONG TIẾN HÀNH THANH TRA.

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A06-2011
Tên đề tài Hệ thống các biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong tiến hành thanh tra.
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

<span style="color:rgb(106, 105, 103); text-align:justify">TS. Ngô Mạnh Toan - Phó hiệu truởng Trường Cán bộ thanh tra</span>

Nội dung tóm tắt