NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A05-2011
Tên đề tài Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Văn Tiến Mai – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

Nội dung tóm tắt