KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A04-2011
Tên đề tài Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống Tham nhũng – Thanh tra Chính phủ 

Nội dung tóm tắt