MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG HỐI LỘ Ở VIỆT NAM

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A03-2011
Tên đề tài Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác chống hối lộ ở Việt Nam
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Đinh Văn Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

Nội dung tóm tắt