GIẢI PHÁP TIN HỌC HÓA HỆ THỐNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A02-2011
Tên đề tài Giải pháp tin học hóa hệ thống báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

TS. Cung Phi Hùng - Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin

Nội dung tóm tắt