KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A01-2011
Tên đề tài Kết quả hoạt động thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn
Phân loại Cấp bộ trọng điểm
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Quốc Hiệp - Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

Nội dung tóm tắt