DANH MỤC ĐỀ TAI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2015

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2015
Phân loại Cấp Bộ
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2015
Chủ nhiệm đề tài

Nội dung tóm tắt

<div>1<span style="white-space:pre"> </span>Trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng</div> <div>2<span style="white-space:pre"> </span>Thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn</div> <div>3<span style="white-space:pre"> </span>Cơ chế phối hợp và xử lý chồng chéo giữa các cơ quan Thanh tra nhà nước và Kiểm toán nhà nước</div> <div>4<span style="white-space:pre"> </span>Cơ sở khoa học cho việc quy định chức năng giám sát và đánh giá hành chính cho cơ quan Thanh tra nhà nước</div> <div>5<span style="white-space:pre"> </span>Thu hồi tài sản tham nhũng – Thực trạng&nbsp; và giải pháp</div>