ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2015

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2015
Chủ nhiệm đề tài

Nội dung tóm tắt

1 Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra – Những vấn đề đang đặt ra<br /> 2 Hoàn thiện về pháp luật thanh tra liên ngành&nbsp; trong giai đoạn hiện nay<br /> 3 Việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước<br /> 4 Sự phối hợp giữa Ban Tiếp công dân Trung ương và các địa phương trong việc tiếp, xử lý, giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người<br /> 5 Quan hệ phối hợp giữa cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra trong xử lý các vụ việc sai phạm của cán bộ, công chức là đảng viên<br /> 6 Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng<br /> 7 Vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay<br /> 8 Một số vấn đề về phát hiện tham nhũng qua hoạt động của Thanh tra Chính phủ<br /> 9 Công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp