DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2016
Chủ nhiệm đề tài

<div class="news-description" style="clear:both; color:rgb(34, 34, 34); display:inline-block; margin:0px 0px 10px; padding:0px; text-align:justify"> <p class="trichdan" style="color:rgb(102, 102, 102); line-height:normal; margin-bottom:0px; padding:0px"><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:​</span></p> </div>

Nội dung tóm tắt

<p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">1. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và yêu cầu hoàn thiện pháp luật của Việt Nam do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục t​rưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">2. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động thanh tra do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">3. Một số vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">4. Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ thời gian qua do Đậu Thị Hiền, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">5. Hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">6. Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân do Nguyễn Đăng Hạnh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">7. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên do Nguyễn Thị Thu Nga, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">8. Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do ThS. Vũ Đức Hoan, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline">&nbsp;</p> <p class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3" style="background-attachment:initial; background-image:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; border:0px; color:rgb(0, 0, 0); margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify; vertical-align:baseline"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;">9. Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</font></p>