DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2016

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016
Phân loại Cấp Bộ
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2016
Chủ nhiệm đề tài

<p class="trichdan" style="color:rgb(102, 102, 102); line-height:normal; margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify">​<span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="background-color:window; color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:</span></p>

Nội dung tóm tắt

<div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">1. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">2. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay do ThS. Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính &amp; Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">3. Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp do TS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng do ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">5. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.</div>