DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2017
Chủ nhiệm đề tài

<p class="trichdan" style="color:rgb(102, 102, 102); line-height:normal; margin-bottom:0px; padding:0px; text-align:justify">​<span style="margin:0px; padding:0px">​</span><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="background-color:window; color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 08 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:</span></p>

Nội dung tóm tắt

<div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">1. Hoạt động​&nbsp;thanh tra tài chính doanh nghiệp của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua do ThS. Tăng Thị Thiệm, Phó trưởng phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">2. Phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra do Ths. Lê Văn Đức, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">3. Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng do ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">4. Thực thi các nguyên tắc APEC về kê khai tài sản của cán bộ, công chức tại Việt Nam do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">5. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng do Nguyễn Thị Thu Nga, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiêm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">7. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại - Thực trạng và giải pháp do Nguyễn Đăng Hạnh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">8. Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do ThS. Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div>