DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2017

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017
Phân loại Cấp Bộ
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2017
Chủ nhiệm đề tài

<div class="news-description" style="clear:both; color:rgb(34, 34, 34); display:inline-block; margin:0px 0px 10px; padding:0px; text-align:justify"> <p class="trichdan" style="color:rgb(102, 102, 102); line-height:normal; margin-bottom:0px; padding:0px"><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">​</span><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">​</span><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="background-color:window; color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px">Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:​</span></p> </div>

Nội dung tóm tắt

<div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">1.Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div style="color:rgb(34, 34, 34); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">2. Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div style="color:rgb(34, 34, 34); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">3. Phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div style="color:rgb(34, 34, 34); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">4. Đối tượng của khiếu nại hành chính – Những vấn đề lý luận và thực tiễn do ThS. Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div style="color:rgb(34, 34, 34); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">&nbsp;</div> <div class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="color:rgb(0, 0, 0); margin:0px; padding:0px; text-align:justify">5. Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật do TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div>