DANH MỤC ĐỀ TAI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2018

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2018
Phân loại Cấp Bộ
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2018
Chủ nhiệm đề tài

Nội dung tóm tắt

<div>1. Cơ sở khoa học xây dựng Bộ Chuẩn mực thanh tra Trọng điểm cấp bộ do TS. Lê Tiến Hào, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <p>2. Chất lượng cuộc thanh tra - thực trạng và giải pháp do ThS. Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</p> <div>3. Hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay do TS. Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div>4. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.</div> <div>5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược phát triển ngành Thanh tra do TS. Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra làm chủ nhiệm./.</div>