DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài
Tên đề tài Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2018
Chủ nhiệm đề tài

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:​

Nội dung tóm tắt

1. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiêm.
 
2. Xây dựng chế độ công vụ liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam do ThS. Lê Văn Đức, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
 
3. Chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư do Trần Lan Hương, Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. 
 
4. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh do ThS. Bùi Bảo Tuấn, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
 
5. Chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp do ThS. Lê Quang Linh, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.