LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
1 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp công dân 26/04/2024 26/04/2024
2 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra 08/12/2023 08/01/2024
3 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với ngành Thanh tra 08/12/2023 25/12/2023
4 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra 31/10/2023 30/11/2023
5 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 23/10/2023 23/11/2023
6 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành Thanh tra 03/10/2023 15/10/2023
7 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 11/09/2023 11/11/2023
8 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong cơ quan Thanh tra (lần 2) 23/06/2023 30/06/2023
9 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 10/02/2023 10/02/2023
10 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 10/02/2023 10/02/2023
11 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 17/08/2022 17/09/2022
12 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 10/12/2021 10/12/2021
13 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 11/08/2021 08/09/2021
14 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 09/07/2021 30/07/2021
15 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo 04 Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra 02/07/2021 02/09/2021
16 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước 23/03/2021 31/03/2021
17 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) 01/02/2021 10/03/2021
18 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra 17/12/2020 17/12/2020
19 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 05/10/2020 05/12/2020
20 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP 17/09/2020 17/11/2020
21 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 08/09/2020 08/09/2020
22 Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra 18/02/2020 18/02/2050
23 Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 07/02/2020 06/05/2020
24 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra 06/02/2020 05/05/2020
25 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Thanh tra và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Thanh tra 26/11/2019 05/05/2020
26 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 14/09/2018 05/05/2020
27 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 08/11/2017 05/05/2020
28 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 20/06/2017 05/05/2020
29 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại 30/11/2016 05/05/2020
30 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) 30/11/2016 05/05/2020
31 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 17/11/2016 05/05/2020
32 Lấy ý kiến đối với Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) 24/06/2016 05/05/2020
33 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/06/2016 05/05/2020
34 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 15/02/2016 05/05/2020
35 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo THÔNG TƯ Quy định mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra 06/10/2015 05/05/2020
36 Dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16/7/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quản lý, sử dụng, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước 23/12/2014 05/05/2020
37 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” 24/11/2014 05/05/2020
38 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 09/10/2014 05/05/2020
39 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra 24/09/2014 05/05/2020
40 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 18/09/2014 05/05/2020
41 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 15/09/2014 05/05/2020
42 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng 23/08/2014 05/05/2020
43 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra 18/08/2014 05/05/2020
44 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiếp công dân 06/08/2014 05/05/2020
45 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác PCTN 01/07/2014 05/05/2020
46 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị 25/06/2014 05/05/2020
47 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 15/05/2014 05/05/2020
48 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra 15/05/2014 05/05/2020
49 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị 15/04/2014 05/05/2020
50 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 15/04/2014 05/05/2020
51 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra 11/04/2014 05/05/2020
52 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 13/03/2014 05/05/2020
53 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 16/01/2014 05/05/2020
54 Lấy ý kiến góp ý đối với Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 06/11/2013 05/05/2020
55 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 24/10/2013 05/05/2020
56 Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lấy ý kiến đóng góp. 22/10/2013 05/05/2020
57 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 14/10/2013 05/05/2020
58 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 05/09/2013 05/05/2020
59 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/03/2013 05/05/2020
60 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 12/03/2013 05/05/2020
61 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 21/02/2013 05/05/2020
62 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 06/02/2013 05/05/2020
63 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 25/01/2013 05/05/2020
64 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo 17/01/2013 05/05/2020
65 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật tiếp công dân 15/11/2012 05/05/2020
66 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016 15/11/2012 05/05/2020
67 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 13/11/2012 05/05/2020
68 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 24/08/2012 05/05/2020
69 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra 25/05/2012 05/05/2020
70 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng 08/05/2012 05/05/2020
71 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn chế độ báo cáo công tác của ngành Thanh tra 09/04/2012 05/05/2020
72 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 06/04/2012 05/05/2020
73 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 06/04/2012 05/05/2020
74 Dự thảo Nghị định Quy định trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ 16/03/2012 05/05/2020
75 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30/12/2011 05/05/2020