LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
1 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra 17/12/2020 17/12/2020
2 Dự thảo Thông tư quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 05/10/2020 05/12/2020
3 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP 17/09/2020 17/11/2020
4 Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 08/09/2020 08/09/2020
5 Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra 18/02/2020 18/02/2050
6 Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 07/02/2020 06/05/2020
7 Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra 06/02/2020 05/05/2020
8 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Thanh tra và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Thanh tra 26/11/2019 05/05/2020
9 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 14/09/2018 05/05/2020
10 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 08/11/2017 05/05/2020
11 Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 20/06/2017 05/05/2020
12 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại) 30/11/2016 05/05/2020
13 Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) 30/11/2016 05/05/2020
14 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 17/11/2016 05/05/2020
15 Lấy ý kiến đối với Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) 24/06/2016 05/05/2020
16 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/06/2016 05/05/2020
17 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 15/02/2016 05/05/2020
18 Dự thảo THÔNG TƯ Quy định mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra 06/10/2015 05/05/2020
19 Dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16/7/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quản lý, sử dụng, màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước 23/12/2014 05/05/2020
20 Dự thảo Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” 24/11/2014 05/05/2020
21 Dự thảo Thông tư Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 09/10/2014 05/05/2020
22 Dự thảo Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra 24/09/2014 05/05/2020
23 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 18/09/2014 05/05/2020
24 Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 15/09/2014 05/05/2020
25 Dự thảo Thông tư Liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng 23/08/2014 05/05/2020
26 Dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra 18/08/2014 05/05/2020
27 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiếp công dân 06/08/2014 05/05/2020
28 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác PCTN 01/07/2014 05/05/2020
29 Dự thảo Thông tư quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị 25/06/2014 05/05/2020
30 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 15/05/2014 05/05/2020
31 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra 15/05/2014 05/05/2020
32 Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị 15/04/2014 05/05/2020
33 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 15/04/2014 05/05/2020
34 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra 11/04/2014 05/05/2020
35 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 13/03/2014 05/05/2020
36 Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 16/01/2014 05/05/2020
37 Góp ý Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 06/11/2013 05/05/2020
38 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 24/10/2013 05/05/2020
39 Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lấy ý kiến đóng góp. 22/10/2013 05/05/2020
40 Dự thảo Nghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 14/10/2013 05/05/2020
41 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 05/09/2013 05/05/2020
42 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/03/2013 05/05/2020
43 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 12/03/2013 05/05/2020
44 Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 21/02/2013 05/05/2020
45 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 06/02/2013 05/05/2020
46 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 25/01/2013 05/05/2020
47 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo 17/01/2013 05/05/2020
48 Dự thảo Luật tiếp công dân 15/11/2012 05/05/2020
49 Dự thảo Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016 15/11/2012 05/05/2020
50 Dự thảo Thông tư quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 13/11/2012 05/05/2020