LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
71 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 06/04/2012 05/05/2020
72 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 06/04/2012 05/05/2020
73 Dự thảo Nghị định Quy định trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ 16/03/2012 05/05/2020
74 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30/12/2011 05/05/2020
75 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư liên tịch về trao đổi, quản lý, sử dụng thông tin về phòng, chống tham nhũng 01/11/2011 06/05/2020
76 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN 01/11/2011 06/05/2020
77 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưỏng ngành Thanh tra 02/09/2011 06/05/2020
78 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra 24/08/2011 06/05/2020