LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
61 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30/12/2011 05/05/2020
62 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về PCTN năm 2012 02/11/2011 06/05/2020
63 Dự thảo Thông tư liên tịch về trao đổi, quản lý, sử dụng thông tin về phòng, chống tham nhũng 01/11/2011 06/05/2020
64 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, cơ chế nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN 01/11/2011 06/05/2020
65 Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưỏng ngành Thanh tra (văn bản xin ý kiến đóng góp) 02/09/2011 06/05/2020
66 Dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra (văn bản xin ý kiến đóng góp) 24/08/2011 06/05/2020