LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
61 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 21/02/2013 05/05/2020
62 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 06/02/2013 05/05/2020
63 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 25/01/2013 05/05/2020
64 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo 17/01/2013 05/05/2020
65 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật tiếp công dân 15/11/2012 05/05/2020
66 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016 15/11/2012 05/05/2020
67 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 13/11/2012 05/05/2020
68 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 24/08/2012 05/05/2020
69 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra 25/05/2012 05/05/2020
70 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng 08/05/2012 05/05/2020