LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
51 Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 24/08/2012 05/05/2020
52 CV số 1673/TTCP-VP về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 13/07/2012 05/05/2020
53 CV Số: 1727/TTCP-C.IV ngày 11/7/2012 về việc báo cáo PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa XIII 13/07/2012 05/05/2020
54 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra 25/05/2012 05/05/2020
55 Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng 08/05/2012 05/05/2020
56 Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn chế độ báo cáo công tác của ngành Thanh tra. 09/04/2012 05/05/2020
57 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 06/04/2012 05/05/2020
58 Dự thảo Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 06/04/2012 05/05/2020
59 Dự thảo Nghị định Quy định trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ 16/03/2012 05/05/2020
60 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 năm (2008-2011) 22/02/2012 05/05/2020