LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
31 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra 15/05/2014 05/05/2020
32 Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị 15/04/2014 05/05/2020
33 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 15/04/2014 05/05/2020
34 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra 11/04/2014 05/05/2020
35 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 13/03/2014 05/05/2020
36 Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 16/01/2014 05/05/2020
37 Góp ý Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 06/11/2013 05/05/2020
38 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 24/10/2013 05/05/2020
39 Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lấy ý kiến đóng góp. 22/10/2013 05/05/2020
40 Dự thảo Nghị định Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 14/10/2013 05/05/2020