Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 08/09/2021

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nguyễn Vũ Trung Hà

Email:hanvt@thanhtra.gov.vn

Tôi đồng ý với dự thảo

Tôi đồng ý với dự thảo


13/08/2021