Toàn văn dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định các quy trình nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng


Toàn văn Dự thảo có tại bản đính kèm:

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/12/2020

Các ý kiến đóng góp