Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP


Toàn văn Văn bản và Dự thảo có tại bản đính kèm:

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 17/11/2020

Các ý kiến đóng góp