Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra


​Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 18/02/2050

Các ý kiến đóng góp