Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra


​Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2020, TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra. Toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm. Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý hoàn thiện.​

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 18/02/2050

Các ý kiến đóng góp