Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo


Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 vè việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật. Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, cơ quan Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định trên; theo tiến độ dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2018.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp