Toàn văn dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh


Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là việc cần thiết giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Ngày 18 tháng 9 năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế.​Năm 2016, thực hiện Dự án thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo phương pháp của Hàn Quốc, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06 tháng 6 năm 2016 phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh. Kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016 được Chính phủ, địa phương và các chuyên gia đánh giá tốt. Tại Văn bản số 2757/VPCP-V.I ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực đã giao Thanh tra Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp đánh giá công tác PCTN đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Để tiếp tục thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh có hiệu quả, thống nhất, Thanh tra Chính phủ cần thiết ban hành Thông tư về cơ chế đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp