Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Thanh tra và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Thanh tra


Luật thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Việc ban hành Luật thanh tra là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra. Trên cơ sở đó, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngày càng được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, cũng như khẳng định được vị trí, vai trò là công cụ hữu hiệu giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.​Thanh tra Chính phủđăng tải dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng để xin ý kiến góp ý​.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp