Toàn văn dự thảo

Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra


Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra. Toàn văn dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm. Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Quyết định.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp