Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thư mời thầu gói thầu XL 10: Cải tạo nhà 5 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II

21/06/2018

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.  Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu...

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. 
Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

 

           1. Tên gói thầu: XL10 Cải tạo nhà 5 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II.

- Loại gói thầu: Xây lắp 
- Giá gói thầu: 7.038.119.000,0 đồng (Bảy tỷ, không trăm ba tám triệu, một trăm mười chín nghìn đồng chẵn).
- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo khối nhà 5 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II.
- Thời gian thực hiện hợp đồng:  295 ngày.
2. Tên dự án : Xây dựng Trường Cán bộ Thanh tra – giai đoạn II trên khuôn viên đất hiện có.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 30, ngày 26 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2018. 
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 (Tám mươi triệu đồng); đồng tiền sử dung là Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm là tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm  2018.
11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 40, ngày 07 tháng 7 năm 2018.