Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20) thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

10/02/2012

Mục tiêu: Trang bị nội thất văn phòng làm việc

Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm thiết bị

Loại dự án: mua sắm thiết bị

Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013

Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đang triển khai