Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4, 6 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

04/12/2014

- Tên gói thầu: thầu Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. -  Giá gói thầu:...

- Tên gói thầu: thầu Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.
-  Giá gói thầu: 8.712.963.000 đồng
-  Giá trúng thầu: 8.709.741.370 đồng
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO)
- Quyết định phê duyệt: số 170/QĐ-TTTT ngày 01/12/2014 do Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ ký
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6 “Mua sắm thiết bị mạng và bảo mật” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” 

- Giá gói thầu: 6.299.213.000 đồng
- Giá trúng thầu: 6.274.180.000 đồng
-  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Máy tính tích hợp hệ thống truyền thông (CISCOM).
- Quyết định phê duyệt: số 169/QĐ-TTTT ngày 01/12/2014 do Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ ký
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

 Chi tiết Thông báo có tại Văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm: