Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần2) dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

05/10/2016

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Địa điểm xây dựng: số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ...

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm xây dựng: số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn đầu tư  : Ngân sách Nhà nước cấp.
- Tổng mức đầu tư   : 97.631.003.000 đồng.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý III năm 2012 đến quý III năm 2018.
- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 55.977.932.000 đồng (Biểu 1).
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 9.632.242.000 đồng (Biểu 2).
- Tổng giá trị phần công việc đấu thầu: 32.020.829.000 đồng (Biểu 3). ​​

Tài liệu đính kèm: