Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20)

17/06/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ Nguồn vốn:   NSNN  Bên mời thầu  : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    ...

Thuộc dự án: Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ

Nguồn vốn:  NSNN 

Bên mời thầu : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    

Hình thức: lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày 30 tháng 05 năm 2011 đến 08h30 ngày 17 tháng 06 năm 2011 

Địa điểm: Phòng 216, Trụ sở Thanh tra Chính Phủ, Lô D29 khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: (080) 49188/48770; Fax: (080) 48493 

Giá bán : 1.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: Đến 8h30 ngày 17 tháng 06 năm 2011 ​