Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại

02/11/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường...

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 080.49188
Mã số thuế: Không có​
1. Tên gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt hệ thống Mạng, điện thoại.
- Loại gói thầu: Xây lắp      
- Giá gói thầu: 5.790.732.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).
Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Mạng, điện thoại cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh. 
3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nướ
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 11 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0933.635.566.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).
9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).
10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15, ngày 15 tháng 11 năm 2016 .