Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính

10/11/2010

​ Thuộc dự án:  Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Trung ương  Bên mời thầu:...

Thuộc dự án: Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương 

Bên mời thầu:  Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh Tra Chính phủ 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán HSMT: 08h30 ngày 25/10/2010 đến 08h30 ngày  10/11/2010

Địa điểm:  Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh Tra Chính phủ,số 220 Đội Cấn, TP.Hà Nội. Điện thoại: 080 48770; Fax: 080 48493 

Giá bán:  1.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 10/11/2010