Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Các gói thầu thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

12/11/2014

Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...

Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo”

Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  Từ  8h00 ngày13/11/2014 đến 08h30 ngày  24/11/2014

Địa điểm:  Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, đường Trần Thái Tông, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Giá bán:   2.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 08h45 ngày 24/11/2014 

 

Gói thầu số 6 “Mua sắm thiết bị mạng và bảo mật”

Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  Từ  8h00 ngày13/11/2014 đến 10h15 ngày  24/11/2014

Địa điểm:  Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, đường Trần Thái Tông, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Giá bán:   2.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 10h30 ngày 24/11/2014 

 

Gói thầu số 7 "Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm nền và phần mềm bảo mật ứng dụng"

Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  Từ  8h00 ngày13/11/2014 đến 14h15 ngày  24/11/2014

Địa điểm:  Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, đường Trần Thái Tông, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Giá bán:   2.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 24/11/2014