PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCS01 - 2020
Tên đề tài Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thư viện
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại
Năm nghiên cứu 2020
Chủ nhiệm đề tài

TS. Tạ Thu Thủy, Phó Trưởng phòng, Viện CL&KHTT

Nội dung tóm tắt