MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC02-2011
Tên đề tài Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động Thanh tra
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

Hoàng Đức Quỳnh - Phó Trưởng phòng I - Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ

Nội dung tóm tắt